"I was at his house last month."

แปลว่า:ฉันอยู่ที่บ้านของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

เดี๋ยวใส่ได้ก็ผิดไม่ใส่ก็ผิดมาตรฐานอยู่ตรงไหนช่วยอธิบาย

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบเหมือนกันก็ยังผิดอีกตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนจะออกมาทำงานนะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย