"Shesawhimlastweek."

แปลว่า:เธอได้เห็นเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang

เธอเห็นเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PisonChang

ทีคำนี้เสือกต้องใช้คำว่า "ได้"

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย