"She saw him last week."

แปลว่า:เธอได้เห็นเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

November 3, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย