"He put it here this morning."

แปลว่า:เขาได้วางมันไว้ที่นี่เมื่อเช้านี้

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
  • 10
  • 7
  • 5
  • 5
  • 3
  • 16

คำนี้เสือกต้องใช้คำว่า ได้

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย