"I used it only once."

แปลว่า:ฉันได้ใช้มันเพียงครั้งหนึ่ง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 16

ฉันเคยใช้มันแค่ครั้งเดียว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 16

ฉันเคยใช้มันแค่ครั้งเดียว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย