"She just left."

แปลว่า:เธอเพิ่งออกไป

November 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เธอเพิ่งออกไป


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เธอเพิ่งออกไป


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย