"She just left."

แปลว่า:เธอเพิ่งออกไป

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 15

เธอเพิ่งออกไป

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
 • 10
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 15

เธอเพิ่งออกไป

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย