"Shejustleft."

แปลว่า:เธอเพิ่งออกไป

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang

เธอเพิ่งออกไป

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PisonChang

เธอเพิ่งออกไป

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย