"She returned."

แปลว่า:เธอได้กลับมา

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
  • 10
  • 7
  • 5
  • 5
  • 3
  • 15

เธอกลับมาแล้ว เสือกผิด

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย