"We tried one more time."

แปลว่า:พวกเราได้ลองอีกครั้งหนึ่ง

November 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

พวกเราได้ลองอีกครั้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย