"We tried one more time."

แปลว่า:พวกเราได้ลองอีกครั้งหนึ่ง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang

พวกเราได้ลองอีกครั้ง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย