"These are the books that I finished."

แปลว่า:พวกนี้คือหนังสือที่ฉันอ่านจบแล้ว

November 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

พวกนี้คือหนังสือที่ฉันอ่านแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย