"ThesearethebooksthatIfinished."

แปลว่า:พวกนี้คือหนังสือที่ฉันอ่านจบแล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PisonChang

พวกนี้คือหนังสือที่ฉันอ่านแล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย