"The new version"

แปลว่า:รุ่นใหม่

November 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แปลถูกทำไมผิดว่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย