"I am thinking of what to eat."

แปลว่า:ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไร

November 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

More natural English would be "I am thinking about what to eat".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย