"My brother is bigger than yours."

แปลว่า:พี่ชายของฉันตัวใหญ่กว่าพี่ชายของคุณ

November 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

จะรู้ได้ไงว่าyours=พี่ชายของคุณ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.