"Yesterday she ate lunch with her family."

แปลว่า:เมื่อวานนี้เธอได้กินข้าวเที่ยงกับครอบครัวของเธอ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

คำเฉลยเกิดผิดปกติอีกแล้วตอบถูกก็ให้เราผิด

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย