"What does he think of this activity?"

แปลว่า:เขาคิดอย่างไรกับกิจกรรมนี้

November 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

What แปลว่า อะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย