"There are two effects."

แปลว่า:มีผลกระทบสองอัน

November 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

มีผลกระทบสองข้อ ผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย