"There are two effects."

แปลว่า:มีผลกระทบสองอัน

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 16

มีผลกระทบสองข้อ ผิดค่ะ

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย