"We have to increase the amount."

แปลว่า:เราจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ

November 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

คำตอบก่อนๆ​ have to​= ต้อง​, need​ to​ =จำเป็นต้อง​


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

We = พวกเรา ผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/Eddie_25

ประธานเป็น We แต่ประโยคไม่มี ตรวจสอบด้วย


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

We need to..?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย