"We have to increase the amount."

แปลว่า:เราจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutee3
sutee3
  • 17
  • 28

คำตอบก่อนๆ​ have to​= ต้อง​, need​ to​ =จำเป็นต้อง​

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย