"Howdoyoudefinesuccess?"

แปลว่า:คุณให้คำนิยามความสำเร็จยังไง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11

คุณให้นิยามความสำเร็จอย่างไร แบบนี้น่าจะถูกมากกว่านะครับ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย