"How do you define success?"

แปลว่า:คุณให้คำนิยามความสำเร็จยังไง

November 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NuttsunuMa

คำว่า "ยังไง" เป็นภาษาพูด เด็ก ป.1 ยังรู้เลย ใครให้เอามาแปลเนี่ย หงุดหงิด


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

คุณให้นิยามความสำเร็จอย่างไร แบบนี้น่าจะถูกมากกว่านะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย