"We want to prevent this."

แปลว่า:พวกเราอยากป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้น

November 9, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

แก้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Nattayapon2

ต้องเพิมตอนสุดท้าย


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

พวกเราอยากป้องกันสิ่งนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย