"We want to prevent this."

แปลว่า:พวกเราอยากป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้น

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutee3
sutee3
  • 16
  • 22

แก้ด้วย

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย