"Wewanttopreventthis."

แปลว่า:พวกเราอยากป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้น

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutee3

แก้ด้วย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย