https://www.duolingo.com/BrowneSebright

Mosi yini'iish?

T'ááłá'í yish'į.

ω(=^・^=)ω

November 11, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/Judorange123

Ndagaʼ, doo yishʼį́į da.

Ah, kʼad yiiłtsą́ą́ lá!

November 12, 2018

https://www.duolingo.com/Brian511010

Masi yiniʼį́į́? shii Aooʼ kʼad nishʼį ́ lol Ahéheeʼ shikʼis

November 12, 2018
Learn Navajo in just 5 minutes a day. For free.