"Yours are green, mine is white."

แปลว่า:ของคุณเป็นสีเขียว ของผมเป็นสีขาว

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ponn17

ฟักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย