"I read your name."

แปลว่า:ฉันอ่านชื่อของคุณ

November 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PathoSena

ฉันอ่านชื่อคุณ ก็น่าจะใช้ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย