"Ireadyourname."

แปลว่า:ฉันอ่านชื่อของคุณ

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PathoSena

ฉันอ่านชื่อคุณ ก็น่าจะใช้ได้นะ

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย