"The professor is against following that example."

แปลว่า:ศาสตราจารย์คนนี้ต่อต้านการทำตามตัวอย่างนั้น

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

Doing หายไปไหน

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย