"First name"

แปลว่า:ชื่อจริง

November 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

จริง is not included in the drop down list of translations for "first".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย