"We have an apple."

แปลว่า:พวกเรามีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WimarakPoo

เรียกว่าผลแทนลูกก็ได้นะคะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย