"The horse will stay with the bear."

แปลว่า:ม้าตัวนี้จะอยู่กับหมีตัวนี้

November 16, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย