"I will look for it."

แปลว่า:ฉันจะหามัน

November 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9e0L4

ทำไมถึงใช้look ไม่ใช่ find Why use "look" I don't understand


https://www.duolingo.com/profile/Sims2.292

น่าจะแปลว่า "ฉันจะมองหามัน"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย