"I will look for it."

แปลว่า:ฉันจะหามัน

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9e0L4

ทำไมถึงใช้look ไม่ใช่ find Why use "look" I don't understand

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย