"I do not even have a brother."

แปลว่า:ฉันไม่ได้มีพี่ชายสักคนด้วยซ้ำ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ไม่จำเป็นต้องตอบว่าด้วยซ้ำเพราะในประโยคที่ตอบถูกต้องแล้วไม่มีคำไหนที่แปลว่าด้วยซ้ำ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย