"I have lots of flowers."

แปลว่า:ฉันมีดอกไม้หลายดอก

November 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

ฉันมีดอกไม้มากมาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย