"Your dad has two dollars."

แปลว่า:คุณพ่อของพวกคุณมีเงินสองดอลลาร์

November 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

คุณพ่อของคุณมีเงินสองดอลลาร์

Learn English in just 5 minutes a day. For free.