"Your dad has two dollars."

แปลว่า:คุณพ่อของพวกคุณมีเงินสองดอลลาร์

November 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

คุณพ่อของคุณมีเงินสองดอลลาร์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย