"Your dad has two dollars."

แปลว่า:คุณพ่อของพวกคุณมีเงินสองดอลลาร์

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra

คุณพ่อของคุณมีเงินสองดอลลาร์

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย