"I sleep in the afternoon."

แปลว่า:ฉันนอนตอนบ่าย

November 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

เฉลยก็ผิด in​ ที่แปลว่า ใน หายไปไหน ดกทง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย