"Isleepintheafternoon."

แปลว่า:ฉันนอนตอนบ่าย

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

เฉลยก็ผิด in​ ที่แปลว่า ใน หายไปไหน ดกทง

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย