"Where are you off to?"

แปลว่า:คุณกำลังไปที่ไหน

November 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/GoInter1

ตรงไหนว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/nuttynoon

where are you going ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย