"He is afraid of the dog."

แปลว่า:เขากลัวหมาตัวนี้

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/fYgU9

ไม่มีคำว่ากลัวในบทเรียนอ่ะค่ะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย