"El hombre come arroz."

翻译:这个男人吃米饭。

2 个月前

1 条评论


https://www.duolingo.com/NasuSamaruk0
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 21
 • 20
 • 17
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 5
 • 501

“這個男人吃飯”也可以,因為上下文沒有明確說明

2 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!