"I want a new tennis racket."

แปลว่า:ฉันอยากได้ไม้เทนนิสใหม่ไม้หนี่ง

November 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

แก้​ ไม้หนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

ไม้หนึ่ง ไม่ใช่ ไม้หนี่ง รบกวนแก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/eT9t1

ไม้หนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/eT9t1

ไม้หนึ่งพิมพ์ถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย