"They swim."

แปลว่า:พวกเขาว่ายน้ำ

November 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/duangjan2

พิมถูกแต่ผิดไปด่านต่อไปไม่ได้ จําเป็นต้องออก


https://www.duolingo.com/profile/EJ0y10

ไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/SomyingSan

ออกเสียงไม่ถูกสักที

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย