"They swim."

แปลว่า:พวกเขาว่ายน้ำ

November 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/duangjan2

พิมถูกแต่ผิดไปด่านต่อไปไม่ได้ จําเป็นต้องออก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย