"Theyswim."

แปลว่า:พวกเขาว่ายน้ำ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/duangjan2

พิมถูกแต่ผิดไปด่านต่อไปไม่ได้ จําเป็นต้องออก

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย