"You have a call!"

แปลว่า:คุณมีโทรศัพท์

November 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is คุณมีโทร not also correct?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย