"You have a call!"

แปลว่า:คุณมีโทรศัพท์

November 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is คุณมีโทร not also correct?


https://www.duolingo.com/profile/Nengvang4

1, You you have a call = คุณมีสายเรียกเข้า หรือ มีคนโทรหาคุณ 1 สาย. 2,คุณมีโทรศัพท์ = you have a phone.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย