https://www.duolingo.com/Rinzona

Suggestions to learn Indonesian

My topic has 2 languages : English and Vietnamese ( If you don't understand, you can use some translate web or app )

You want to learn Indonesian but you don't inspired ? Don't worry ! I have a suggestion for you. Bạn muốn học tiếng Indonesia nhưng bạn không có cảm hứng ? Đừng lo ! Tôi có một gợi ý cho bạn.

Werewolf it's coming

Werewolf it's coming is a game. It has a little horror. ( But if you turn on the volume, it's so... eldritch... for somebody ). It's a deductive game. Werewolf it's coming là một trò chơi. Nó có một chút gì đó kinh dị, ( Nhưng nếu bạn bật âm lượng, nó thực sự... rùng rợn... đối với một số người ). Nó là một game suy luận.

In this game, you are a character ( may be a wolf, doctor, werewolf hunter or called "seer", civilian,... ). If you are a civilian, you must sleep at night. If not, let's do your work. Kill villagers if you're a wolf, or save a player if you're a doctor. You can be many characters here. Trong game, bạn sẽ đóng vai một nhân vật ( có thể là một con sói, bác sĩ, thợ săn sói hay còn gọi là "tiên tri", dân thường,... ). Nếu bạn là dân, bạn phải ngủ vào ban đêm. Nếu không, hãy làm việc của bạn. Giết những người dân nếu bạn là sói, hay cứu một người chơi nếu bạn làm bác sĩ. Bạn có thể đóng vai rất nhiều nhân vật ở đây.

Ok. Come the main prblem. When you come to play this game, you can be bored : "It's an English game. We can't learn Indonesian." . Calm... Yeah, It's an English game. But there are 70% of players at here, those are Indonesian ! You can speak and play game with them. It is so interesting ! Attention : They are smarter than with your imagination ! Thôi được rồi. Vào chủ đề chính nào. Khi bạn vào chơi game này, bạn có thể cảm thấy chán nản rằng : "Đây là một game tiếng Anh. Chúng tôi không thể học tiếng Indonesia.". Bình tĩnh nào... Đúng, nó là một game tiếng Anh. Nhưng có đến 70% người chơi ở đây là người Indonesia ! Bạn có thể nói chuyện và chơi game cùng họ. Thật tuyệt vời ! Chú ý : Họ thông minh hơn so với trí tưởng tượng của bạn đấy !

Now, Werewolf it's coming is on Android, iOS and Facebook games. You can play game now. Hiện tại, Werewolf it's coming có ở trên Android, iOS và Facebook games. Bạn có thể chơi ngay bây giờ

Have you enjoyed it yet, now ? It's so interesting, right ? Let's play this game now ! Giờ thì bạn đã thích nó chưa ? Nó rất thú vị, phải không ? Hãy chơi game này ngay bây giờ nào !

I ain't a "person speak English like the first language", so I can mistook of grammar or vocabulary. So, can you sympathize for me ? Tôi không phải một nguời nói tiếng anh như ngôn ngữ thứ nhất, nên tôi có thể nhầm lẫn về ngữ pháp và từ vựng. Vậy nên, bạn có thể thông cảm cho tôi chứ ?

Thank for reading !

November 26, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/TedMejiro

Looks like spam. The link goes to a paper card game--not an app. And, I see no indication that 70% of players are Indonesian or how to contact them even if they were.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/Rinzona

Sorry, the link is wrong because I sent the link while I'm busy :(

November 28, 2018
Learn Indonesian in just 5 minutes a day. For free.