"There are five categories."

แปลว่า:มีห้าประเภท

November 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is มีประเภทห้า truly incorrect?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย