"She has lost her phone."

แปลว่า:เธอได้ทำโทรศัพท์ของเธอหาย

November 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Why can't we say เธอได้หายโทรศัพท์ของเธอ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย