"They will drink water."

แปลว่า:พวกเขาจะดื่มน้ำ

November 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/duangjan2

พวกเขาจะดื่มนํ้า. ยังผิดอีก. เอ่อ เหนื่อย


https://www.duolingo.com/profile/Aor437878

ตอบตรงกับคำเฉลย​แต่ให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย