"They will drink water."

แปลว่า:พวกเขาจะดื่มน้ำ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/duangjan2

พวกเขาจะดื่มนํ้า. ยังผิดอีก. เอ่อ เหนื่อย

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย