"Thequestion,however,doesnothaveananswer."

แปลว่า:อย่างไรก็ตาม คำถามนี้ไม่มีคำตอบ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

ทำไมไม่เอา however ขึ้นก่อน

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย