"What are the benefits of this system?"

แปลว่า:อะไรคือประโยชน์ของระบบนี้

December 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I think ประโยชน์ของระบบนี้คืออะไร should also be correct. Am I right?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย