"I have to get to work."

แปลว่า:ฉันต้องไปทำงาน

December 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/waterlemon6

ตัวหนังสือเล็กไปมั้ย


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ทำไมต้องมี to get to ด้วยอะคับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย