"Where were you last night?"

แปลว่า:คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/fahfyz

คำตอบถูกแล้ว

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย