"The plane is red."

แปลว่า:เครื่องบินลำนี้เป็นสีแดง

December 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เขียนว่า เครื่องบินสีแดง ทำไมถึงผิดครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย