"Going to school is a necessary thing."

แปลว่า:การไปโรงเรียนเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องหนึ่ง

December 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายกว่าการเขียนภาษาไทยเสียอีก..เพราะภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเขียนให้เหมือนกันทุกคำความหมายก็เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is เรื่อง its own classifier?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย