"Menandwomenread."

แปลว่า:ผู้ชายหลายคนและผู้หญิงหลายคนอ่าน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Juymeaw

เว้นวรรค ก็ผิด แล้ว

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย