"Men and women read."

แปลว่า:ผู้ชายหลายคนและผู้หญิงหลายคนอ่าน

December 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Juymeaw

เว้นวรรค ก็ผิด แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

ฟังยากจริง 555


https://www.duolingo.com/profile/chfU17

ทำไมมัน ตอบมาให้เองคะ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย