"The poetry"

แปลว่า:บทกวี

December 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

My dictionary says บทกวี means "poem" and that "poetry" is กวีนิพนธ์. Which is correct?


https://www.duolingo.com/profile/DADApvl

ควาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย