"My uncle is at work."

แปลว่า:ลุงของฉันอยู่ที่ทำงาน

December 13, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย