"Shepresentsthebook."

แปลว่า:เธอนำเสนอหนังสือเล่มนี้

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KomkitPras

พิมพ์ถูกทุกตัวแล้วนะ ยังไม่ผ่าน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย